Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Strategicznie o rozwoju przestrzeni

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta przez rząd w grudniu 2011 r., jest najważniejszym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. W dokumencie:

  • przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku,
  • określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
  • wskazano zasady, według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni.

Koncepcja jest też częścią nowego systemu zarządzania rozwojem Polski. Oznacza to, że KPZK 2030 wraz z długo- i średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz z dziewięcioma strategiami zintegrowanymi prezentują spójną wizję rozwoju Polski.

Jakie są cele polskiej polityki przestrzennego zagospodarowania kraju?

W KPZK 2030 traktujemy rozwój kraju w sposób kompleksowy. Oznacza to, że zadaniem zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni (mieszkańców, przedsiębiorców inwestorów, państwa). Powinno być spójne z decyzjami podejmowanymi w innych obszarach dotyczących np. inwestycji infrastrukturalnych, potrzeby rozwoju miast, ochrony terenów zielonych.

KPZK wskazuje najpilniejsze problemy zagospodarowania polskiej przestrzeni i konkretne działania naprawcze w sześciu obszarach tematycznych dla:

  • poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi,
  • tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami,
  • rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej (np. sieci szerokopasmowe),
  • poszanowania środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także kulturowych,
  • wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym (np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi państwami) czy ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami),
  • systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego (np. eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść).

Wizja polskiej przestrzeni w 2030 roku

W 2030 r. przestrzeń Polski ma być przyjazna dla mieszkańców naszego kraju i z powodzeniem konkurować z przestrzenią europejską, Siłą polskiej przestrzeni, podobnie jak w Europie, będzie rozwój obszarów funkcjonalnych.

Obszar funkcjonalny

Jest to obszar kraju wyodrębniony na podstawie wspólnych cech geograficznych i silnych wewnętrznych powiązań. Przykładem obszaru funkcjonalnego może być duże miasto i otaczające je gminy. Mieszkańcy tych gmin na co dzień dojeżdżają do pracy w mieście, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Oznacza to, że taki obszar posiada wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie przestrzenne czy szerzej – planowanie rozwoju – ponad tymi granicami, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

 Z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa.