Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czym są Kontrakty Terytorialne

Kontrakty Terytorialne to nowe narzędzie polityki rozwoju. Jego zadaniem jest zwiększenie skuteczności tej polityki.  W kontraktach rząd i władze poszczególnych województw uzgadniają  cele rozwojowe i inwestycje, które są dla obu stron kluczowe. Kontrakty wskazują, jakie działania podejmie rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego (przez województwo, powiat, gminę). Inwestycje zapisane w Kontraktach będą finansowane ze środków unijnych i krajowych.

Idea Kontraktów została nakreślona w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, przyjętej przez rząd 13 lipca 2010 r. Podstawą prawną do zawarcia kontraktów jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ile funduszy na politykę rozwoju w Kontraktach

Szacuje się, że na politykę rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, zostanie przeznaczone około  400 mld zł ze środków unijnych i krajowych. W poszczególnych regionach będzie to:

 • ok. 27,9 mld zł w woj. dolnośląskim,
 • ok. 20,6 mld zł w woj. kujawsko-pomorskim,
 • ok. 26,3 mld zł w woj. lubelskim,
 • ok. 11,8 mld zł w woj. lubuskim,
 • ok. 25,2 mld zł w woj. łódzkim,
 • ok. 32,8 mld zł w woj. małopolskim,
 • ok. 49,1 mld zł w woj. mazowieckim,
 • ok. 10,1 mld zł w woj. opolskim,
 • ok. 21,9 mld zł w woj. podkarpackim,
 • ok. 18,5 mld zł w woj. podlaskim,
 • ok. 30,6 mld zł w woj. pomorskim,
 • ok. 40,9 mld zł w woj. śląskim,
 • ok. 14,3 mld zł w woj. świętokrzyskim,
 • ok. 18,8 mld zł w woj. warmińsko-mazurskim,
 • ok. 29,6 mld zł w woj. wielkopolskim,
 • ok. 21,5 mld zł w woj. zachodniopomorskim.

Korzyści z zawarcia Kontraktów

Kontrakt zapewniają korzyści dla obu stron. Pozwalają skoordynować działania podejmowane na różnych szczeblach, a przez to bardziej racjonalnie planować wydatki. Dzięki nim można dostosować wsparcie krajowe do regionalnych potrzeb. Zwiększa się też odpowiedzialność województw za prowadzenie polityki rozwoju.

Podpisywanie Kontraktów

Zadaniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju było przygotowanie, we współpracy z właściwymi ministrami, stanowiska (tzw. mandat negocjacyjny) dotyczącego zakresu i treści Kontraktów Terytorialnych.

Podobne prace wykonały zarządy poszczególnych województw, włączając w uzgodnienia samorządy z całego regionu.

Tak wypracowane stanowiska obu stron były podstawą do negocjacji. Wynegocjowane Kontrakty Terytorialne zatwierdziły Rada Ministrów oraz zarządy województw. Zwieńczeniem całego procesu było podpisanie dokumentów przez przedstawicieli rządu i poszczególnych regionów. Kontrakty podpisywano od września do grudnia 2014 r.

Aktualizacja kontraktów

Obecnie rząd i zarządy województw pracują nad aneksami do kontraktów. Wynika to z zaakceptowania przez Komisję Europejską regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, które są jednym ze źródeł finansowania inwestycji zapisanych w kontraktach. Dlatego też Kontrakty zostaną uzupełnione o zapisy dotyczące zakresu i warunków dofinansowania z tych programów.

Kontrakty dla poszczególnych województw