Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czym jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) to rządowa wizja rozwoju polskich regionów do 2020 roku. Określa najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Wyznacza też zasady i mechanizmy współpracy pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi oraz koordynacji działań obu szczebli.

Formalnie KSRR jest jedną z 9 strategii zintegrowanych, która realizuje cele rozwoju kraju nakreślone w Strategii Rozwoju Kraju 2020. Stanowi również punkt odniesienia dla pozostałych 8 strategii. Ich założenia muszą być zgodnie z założeniami KSRR. Podstawą prawną do jej opracowania są zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przyjęcie KSRR przez rząd 13 lipca 2010 r. otworzyło drogę do zmiany modelu polskiej polityki regionalnej na bardziej nowoczesny i skuteczny.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (PDF 12 MB)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie - załączniki (PDF 5 MB)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie - streszczenie (PDF 3 MB)

Jakie są cele strategii

Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności.

Chodzi o politykę rozwoju „szytą na miarę” konkretnej części naszego kraju. Środki na rozwój trzeba inwestować tak, by wspierały mocne stron danego obszaru, dawały szansę na wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie oraz niwelowały różnice w poziomie rozwoju. Polskie regiony mają być po prostu lepszym miejscem do życia. Ten cel ma charakter ponadczasowy i nie odnosi się tylko do 2020 roku, czyli czasu obowiązywania strategii.

KSRR wyznacza też trzy cele szczegółowe. Dotyczą one:

  • wzrostu konkurencyjności regionów (chodzi o rozwijanie potencjałów największych miast i otaczających je gmin oraz tworzenie warunków do korzystania z tego rozwoju przez pozostałe obszary. To w miastach powstaje najwięcej nowych miejsc pracy, innowacyjnych firm, w nich zlokalizowane są szkoły wyższe, instytucje kultury),
  • niwelowania różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju (chodzi szczególnie o obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, miasta, które tracą dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, np. niektóre byłe stolice województw, obszary przygraniczne czy te części Polski, które nie mają nowoczesnej sieci drogowej czy kolejowej),
  • sprawnego zarządzania polityką rozwoju (m.in. większa rola województw w prowadzeniu polityki rozwoju, nowe narzędzia polityki regionalnej – kontrakty terytorialne, obserwatoria terytorialne, krajowe i regionalne fora terytorialne).

Realizacja Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Krajowa Strategia wskazuje konkretne rozwiązania, które mają przyczynić się do osiągnięcia jej celów.

Jednym z nich jest Kontrakt Terytorialny – mechanizm współpracy i koordynacji działań rządu oraz samorządów wojewódzkich. W kontraktach rząd i władze poszczególnych województw uzgadniają cele rozwojowe i inwestycje, które są dla obu stron kluczowe. Kontrakty wskazują jakie działania podejmie rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego (przez województwo, powiat, gminę).

Ważną rolę w rolę w realizacji KSRR odgrywa także Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju. Komitet rozpatruje, omawia i opiniuje najważniejsze dokumenty strategiczne i programowe przyjmowane przez Radę Ministrów oraz monitoruje ich realizację. Do jego zadań należy także rozpatrywanie i opiniowanie raportów, analiz i prognoz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej kraju i regionów. Jest także forum refleksji rządu nad polityką rozwoju. Na czele komitetu stoi Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Debata dotycząca rozwoju regionów toczy się też w Krajowym Forum Terytorialnym (KFT), którego powstanie postuluje KSRR. Forum powołał do życia Minister Rozwoju Regionalnego w 2011 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych. KFT zajmuje się analizą kluczowych procesów mających wpływ na politykę regionalną, oceni postępy realizacji polityki regionalnej formułuje opinie i rekomendacje w tym zakresie. Możliwość powołania swoich forów terytorialnych mają także zarządy poszczególnych województw.

W stałym monitorowaniu rozwoju regionów biorą udział obserwatoria terytorialne (link do nowej strony). Na poziomie kraju jest to Krajowe Obserwatorium Terytorialne, a w województwach Regionalne Obserwatoria Terytorialne. Obserwatoria zbierają dane z różnych źródeł i przygotowują najważniejsze informacje o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionach, które następnie władze kraju i województw wykorzystują przy podejmowaniu decyzji.