Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania w Programie Dostępność Plus są realizowane za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich. 

Konkursy

 

AKTUALNE

Badania na rynek (2 konkurs PARP poddziałanie 3.2.1)

O konkursie

W ramach konkursu można pozyskać środki finansowe, które będą przeznaczane na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Stworzone towary lub usługi powinny cechować się innowacyjnością i być nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli powinny przyczyniać się do zniesienia barier i zwiększania dostępności.

Termin rozpoczęcia naboru

30 sierpnia 2019 r.

Program

Program Inteligentny Rozwój 

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Bony na innowacje dla MŚP  (konkurs dwuetapowy PARP poddziałanie 2.3.2 – etap I usługowy)

O konkursie

Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Dofinasowanie w ramach projektu można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, który przyczyni się do zwiększenia dostępności bądź zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 20 marca 2019 roku.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

PLANOWANE

Program poprawy dostępności budynków dla osob ze szczególnymi potrzebami

O konkursie

Zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (Działanie 1 „Budynki bez barier”) program likwidacji barier architektonicznych ma na celu zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy JST, inne podmioty publiczne.

Wdrażaniem tych działań zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie udzielał pożyczek na inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach. Utworzony zostanie Fundusz Dostępności z którego będą realizowane te inwestycje. 

Katalog wydatków kwalifikowalnych inwestycji będzie obejmował wszelkie prace budowlane oraz materiały budowalne i środki trwałe, projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji a także nadzór inwestorski. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich. Może to być nie tylko montaż czy dobudowa wind, ale też np.  podjazdy dla wózków, automatyczne drzwi, wideodomofony, platformy przyschodowe itp. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z pożyczki, będzie zgłaszał się do BGK lub wybranego pośrednika finansowego z wnioskiem o pożyczkę (na specjalnym formularzu). Po weryfikacji wniosku będą wypłacane środki. 

Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach:

  • brak ograniczenia ich wysokości (ale w przypadku udzielania przez pośredników finansowych – do 1 mln zł),
  • okres kredytowania do 20 lat,
  • niskie oprocentowanie w wysokości 0,15% rocznej stopy,
  • brak wymaganego wkładu własnego,
  • brak opłat i prowizji,
  • możliwość częściowego umorzenia w wysokości do 40% kapitału (szczegóły określi jeszcze BGK).

Program 

Program Dostępność Plus (Działanie 1 „Budynki bez barier”) 

Więcej szczegółów będzie znana na początku IV kwartału br.

Wnioski o pożyczkę będzie można składać jesienią br. 

Dostępność - szansą na rozwój

Celem konkursu jest aktywizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych, czyli takich, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwi bądź ułatwi osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów lub usług na zasadzie równości z innymi.W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i doradczym - w tym zasad uniwersalnego projektowania.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

 

Program STABILNE ZATRUDNIENIE

Konkurs organizowany przez PFRON pn. „Stażysta Plus” zostanie ogłoszony w ramach Modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Celem konkursu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, poprzez realizację staży zawodowych w organach administracji rządowej. Organizacja staży powierzona zostanie wybranym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym (adresatom Modułu II). Organizacje pozarządowe zobowiązane będą do przygotowania beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych) do odbywania stażu w administracji rządowej, nawiązania współpracy z organami administracji rządowej, które zadeklarują chęć przyjęcia osób niepełnosprawnych na staże zawodowe oraz do sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu zawodowego przez beneficjentów ostatecznych.

Sprawdź szczegóły konkursu

 

ZAKOŃCZONE

Dostępność Plus w miastach  (zakończony I etap)

O konkursie

Konkurs skierowany był do 255 małych i średnich miast o najtrudniejszej sytuacji społecznej i gospodarczej. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie zrealizowanie kompleksowych projektów rozwojowych,  które przyczynią się do poprawy funkcjonowania samego miasta, a co za tym idzie poprawy sytuacji jego mieszkańców.

W ramach projektów możliwe będzie zaplanowanie działań, które pomogą między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, odpowiednio reagować na trendy demograficzne w tym potrzeby starzejącego się społeczeństwa, a także stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Jednym z obligatoryjnych elementów projektu w obszarze społecznym będzie wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus2018-2025.

Termin rozpoczęcia naboru

Przewidziano dwuetapową procedurę wyboru projektów.

Etap I : otwarty nabór zarysów projektów  i wybór ok. 50 miast - do 22 lipca 2019 do godz. 16:15

Etap II: wybór ok. 15 projektów do dofinansowania

Program

Program finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021

Sprawdź szczegóły konkursu

 

„Szybka Ścieżka” Dostępność Plus (konkurs NCBiR 3/1.1.1/2019)

O konkursie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz środków na wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych projektów na rzecz dostępności - to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs dedykowany dla projektów zwiększających dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

Konkurs dla samorządów na poprawę dostępności usług publicznych

O konkursie

Jeszcze w tym roku planowane jest przyjęcie przez rząd Ustawy o dostępności. Ustawa przewiduje obowiązki dla podmiotów publicznych w zakresie zapewniania dostępności do informacji i usług - w szczególności dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Dlatego już teraz warto podjąć działania, które pozwolą dostosować się do jej wymogów.

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego daje szansą na sfinansowanie opracowania i wrażenia nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania urzędów w obszarze dostępności usług publicznych. W konkursie chodzi o usprawnienie sposobu obsługi klientów oraz komunikacji pracowników urzędów z klientami ze szczególnymi potrzebami. Mowa tu między innymi o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź kulach, osobach niewidomych i słabo widzących, głuchych oraz słabo słyszących jak również osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi, czy osobach starszych. Dzięki projektowi można uzyskać szkolenia i wiedzę na temat tego jak zapewnić dostępność w urzędzie czy jednostce organizacyjnej samorządu.

Należy pamiętać, że projekt musi zostać zrealizowany z partnerem zagranicznym z jednego z krajów UE.

Program

Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Design dla przedsiębiorców (konkurs PARP w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5)

O konkursie

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego (w tym zlecenie projektu wzorniczego), którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego, ulepszonego produktu nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W efekcie mają powstać nowe lub znacząco ulepszone produkty – wyroby lub usługi, które przyczynią się do zwiększenia dostępności bądź zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przeznaczony dla MŚP spoza terytorium Polski Wschodniej (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Program

Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności

O konkursie

Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Planowane jest utworzenie 3 ogólnopolskich tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw, udzielenie niezbędnej pomocy, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Przestrzeń przyjaznej szkoły

O konkursie

Konkurs to pilotaż działania 9. 200 szkół bez barier Programu Dostępność Plus. 50 szkół otrzyma fundusze na przystosowanie się do wymogów dostępności na przykład: przeprowadzenie audytu dostępności w szkole, opracowanie indywidualnego planu poprawy dostępności oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie dostępności dla pracowników szkoły. Jednym z efektów konkursu będzie również opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Dostępna uczelnia

O konkursie

Dostępna uczelnia to konkurs, w którym 45 uczelni otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami. Działania w konkursie nie obejmują tylko inwestycji w przebudowę infrastruktury uczelni (windy, podjazdy, oznaczenia), ale również  zakup i wyposażenie sal dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne.

ProgramProgram

Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Projekty pozakonkursowe

 

Dostępność Plus dla zdrowia

O projekcie

Dzięki pozyskanym grantom, wybrane  placówki POZ będą mogły zadbać o poprawę dostępności architektoniznej, cyfrowej, komunikacyjnej oraz organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. To te właśnie osoby korzystają zwłaszcza z usług zdrowotnych, stąd sprawą priorytetową jest podejmowanie dzialań, ktore ułatwią dostęp do tych usług tej grupie osób.

Wsparcie otrzyma około 125 placówek POZ. Na ten cel przeznaczono 80 mln. zł.

Termin rozpoczęcia projektu

III kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły

 

aPSYstent

O projekcie

aPSYstent to projekt, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dla osób niewidzących właściwie wyszkolony pies przewodnik jest cenniejszy niż tysiąc oznaczeń i udogodnień. W Polsce przygotowanych psów przewodników jest jednak bardzo mało między innymi dlatego że brakuje profesjonalnej kary trenerskiej. W projekcie przygotujemy trenerów, wypracujemy standardy tresury oraz stworzymy propozycje ram prawnych dla finansowania szkolenia i utrzymania psów w przyszłości.

Termin rozpoczęcia projektu

I kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły

 

KOMON - Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami

O projekcie

Prawo jazdy i dostosowany samochód dla osoby z niepełnosprawnością to "okno na świat" pracy, rozrywki czy kultury. Przy znacznej liczbie niepełnosprawności prowadzenie pojazdu jest możliwe - wymaga jednak specjalistycznych badan lekarskich, szkoły nauki jazdy wyposażonej w odpowiednio przygotowane samochody i instruktorów i wreszcie takich samych warunków w miejscu egzaminowana. W projekcie stworzymy miejsce, w którym osoba z niepełnosprawnością znajdzie wszystkie powyższe warunki, ponadto będzie mogła dostosować swój samochód do własnych potrzeb funkcjonalnych.

Planowany termin rozpoczęcia projektu

II kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój