Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje SOOŚ

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) Minister Inwestycji i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych zudziałem społeczeństwaw ramach:

  • konsultacji społecznych projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
  • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu.

Wskazywany powyżej projekt zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ma na celu uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego, a przez to poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program stanowi jeden z instrumentów, który będzie wpisywał się w szereg działań Polskiego Rządu zmierzających do rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce i będzie uzupełnieniem aktualnie prowadzonych działań zmierzających do utworzenia pełnej sieci dróg szybkiego ruchu oraz rozbudowy odcinków dróg lokalnych.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku, mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy została wyłożona do wglądu, w ww. okresie (tj. od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku), w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (pok. nr 5047) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00), oraz na stronie internetowej Ministerstwa:

Wszyscy zainteresowani od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku mogą składać uwagi i wnioski:

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.