Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Najczęściej zadawane pytania

Czy dofinansowanie  dotyczy dokumentacji wyłącznie na  budowę nowychmostów, czy też obejmuje również opracowanie dokumentacji na np.rozbiórkę starego i budowę nowego lub przebudowę/odbudowę/remont mostu?

Dofinansowanie w ramach Programu dotyczy dokumentacji na budowę nowych mostów. Opracowanie dokumentacji obejmującej samą rozbiórkę starego mostu nie będzie stanowiło wydatku kwalifikowalnego w ramach Programu.Jeżeli natomiast stary most jest wyłączony z użytkowania i wnioskodawca dysponuje dokumentacją potwierdzającą, że rozbiórka starego mostu i budowa nowej przeprawy jest jedynym właściwym z punktu widzenia efektywności ekonomicznej rozwiązaniem, rozbiórka starego mostu może być elementem dokumentacji finansowanej w ramach Programu.Natomiast działania polegające na przebudowie/odbudowie/remoncie mostu nie mogą zostać dofinansowane w ramach Programu Mosty dla Regionów.

Proszę o wskazanie min i max długości odcinków dróg dojazdowych?

Dofinansowana w ramach Programu inwestycja może dotyczyć jedynie budowy przeprawy wraz z niezbędnymi dojazdami do najbliższej drogi publicznej w ciągu drogi samorządowej tj. wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej. Nie określono minimalnych i maksymalnych odcinków długości dróg dojazdowych, które mogą zostać sfinansowane w ramach Programu.

Czy kwalifikowalne są mosty na kanałach?

Tak, dla zapewnienia spójności komunikacyjnej nie ma znaczenia czy brakuje przeprawy mostowej na rzece czy na kanale.

Czy dofinansowanie może otrzymać nowy most, który zostanie wybudowany w miejscu istniejącego mostu tymczasowego?

Tak – mosty tymczasowe to rozwiązanie czasowe służące zaspokojeniu pilnych potrzeb ludności jednak nie można ich uznać za rozwiązanie docelowe.

W Gminie istnieje 100-letni most, na którym jest ograniczenie przejazdu (tonowe). Czy jest możliwość wybudowania drugiego mostu obok, po którym ruch będzie się odbywał w jednym kierunku, a po starym moście – w drugim kierunku

Nie – obecnie istnieje w tym miejscu przeprawa mostowa, a celem programu jest budowa brakujących przepraw mostowych, które likwidować będą luki na sieciach drogowych.Jeżeli jednak stary most zostanie wyłączony z użytkowania bądź ruch na nim zostanie ograniczony do ruchu pieszych i/lub rowerów, możliwe jest wsparcie budowy nowej przeprawy mostowej, która zapewni połączenie drogowe dla samochodów.

Czy zadanie może być realizowane na terenie miasta na prawach powiatu?

Miasta na prawach powiatu nie mogą być beneficjentem Programu. Jednak JST o innym statusie – w przypadku gdy rzeka stanowi granicę miasta na prawach powiatu lub przebiega w jej pobliżu poza obszarem miasta na prawach powiatu – może zrealizować przeprawę (z dojazdami) zlokalizowaną w części na terenie miasta na prawach powiatu lub stanowiącą dojazd do miasta na prawach powiatu.

Wnioskodawcą w Programie może być jednostka samorządu terytorialnego, która planuje realizować zadanie polegające na budowie przeprawy mostowej (wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej) i która przejęła zadania w tym zakresie od innej jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,z późn. zm.). Czy porozumienie to musi być zawarte między jednostkami tego samego szczebla?

Porozumienie o którym mowa powinno być zawarte między zarządcami dróg tej samej kategorii, a inwestycja objęta Programem powinna stanowić zadanie własne różnych JST.