Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Cel główny

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym
i terytorialnym

Cele szczegółowe

I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

 • Obszar: Reindustrializacja

Wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji

 • Obszar: Rozwój innowacyjnych firm

Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

 • Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przemiany strukturalne sektora

Nowe formy działania i współpracy

Nowoczesne instrumenty wsparcia

 • Obszar: Kapitał dla rozwoju

Trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków krajowych

 • Obszar: Ekspansja zagraniczna

Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych technologicznie

II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony

 • Obszar: Spójność społeczna

Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne

Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy

 • Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie

Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne poszczególnych terytoriów

Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych

Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie

III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

 • Obszar: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce

Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli

 • Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem

Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorców

Budowa zintegrowanego systemu planowania rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym

 • Obszar: E-państwo

Cyfrowe państwo usługowe

 • Obszar: Finanse publiczne

Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne

 • Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE

Wykorzystanie środków z budżetu UE w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe

Obszary wpływające na osiągnięcie celów SOR:

 • Kapitał ludzki i społeczny

Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Zwiększenie udziału kapitału społecznego (w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego) w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju

 • Cyfryzacja

Wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju

 • Transport

Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów

 • Energia

Zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł

 • Środowisko

Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców

 • Bezpieczeństwo narodowe

Poprawa odporności państwa na współczesne zagrożenia i zdolności przeciwdziałania im

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako warunek rozwoju kraju