Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inicjatywy powiązane z Pakietem dla średnich miast

Wsparcie dla projektów realizowanych w formule PPP

Ministerstwo Rozwoju podejmuje szereg działań na rzecz lepszego wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z nich jest zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych w przygotowaniu i realizacji projektów PPP.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi ciągły nabór projektów, aby wyłonić kolejne projekty charakteryzujące się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji w formule PPP. W wyniku oceny zgłoszonych projektów wybrane zostaną takie inwestycje, które zostaną objęte wsparciem doradczym Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu PPP.

Do naboru mogą być zgłaszane projekty należące do wszystkich sektorów, których nakład inwestycyjny nie może być mniejszy niż 20 mln zł (brutto).

Więcej informacji na temat naboru projektów PPP

Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych realizowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia.

Więcej informacji na temat szkoleń

W ramach PPP co do zasady nakłady inwestycyjne ponosi partner prywatny, który może skorzystać m.in. z finansowania dostarczanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Jest to instrument dedykowany projektom realizowanym w strukturze Project Finance, w tym również w ramach formuły PPP.

Więcej informacji na temat EFIS 

Partnerska Inicjatywa Miast

Innym programem Ministerstwa Rozwoju jest Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się. Celem tego projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Podstawowym mechanizmem działania PIM będą sieci tematyczne zrzeszające grupę miast w celu rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych tematów. Planuje się, że w fazie pilotażowej realizacji PIM powołanych zostanie 5 sieci w następujących tematach powiązanych z Agendą Miejską Unii Europejskiej:

  • mobilność miejska,
  • rewitalizacja,
  • jakość powietrza,
  • praca i umiejętności w gospodarce lokalnej,
  • zrównoważone użytkowanie przestrzeni i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym.

Więcej informacji o naborze do udziału w sieciach tematycznych w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast

Projekt doradztwa energetycznego

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących nieodpłatne usługi doradcze w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Każda gmina może skorzystać z nieodpłatnej pomocy profesjonalnych doradców energetycznych w swoim regionie, m.in. w zakresie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przy określaniu potrzebnych inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE.

Więcej informacji o możliwościach skorzystania z doradztwa energetycznego

Konkurs dotacji "Human Smart Cities"

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Pomoc Techniczna (POPT 2014-2020) kieruje do miast wsparcie dotacyjne na przygotowanie rozwiązań wpisujących się w ideę smart cities (inteligentnych rozwiązań dla miast) tj. wypracowania rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, które mają na celu lepsze zarządzanie i organizację tkanki miejskiej, a w efekcie uczynią miasto miejscem przyjaźniejszym do życia.

Nabór fiszek projektowych, w których miasta mogą zgłaszać pomysły na projekty w zakresie inteligentnych rozwiązań trwa od 18 lipca 2017 r. do 16 października 2017 r.

Więcej informacji o konkursie dotacji Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców