Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory dedykowane dla miast średnich w 2017 roku

Harmonogram naborów w ramach Pakietu dla średnich miast na 2017 rok

ProgramDziałanie/ PoddziałanieTypy projektów w ramach naboruOgłoszenie naboruTermin naboruInstytucja odpowiedzialna za nabór wniosków
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Wsparcie w postaci programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu, która ma na celu ich stopniową i trwałą integrację z rynkiem pracy lub systemem edukacji. Konkurs ogłoszony 11 kwietnia 22 maja – 2 czerwca 2017 r.  Ministerstwo Rozwoju
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe Konkurs ogłoszony 5 kwietnia 2017 r.

8 maja – 28 lipca 2017 r.

Nabór został wydłużony

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Wschodnia 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu. Konkurs ogłoszony 27 kwietnia 2017 r.

1 czerwca – 31 lipca 2017 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Są to projekty obejmujące rekultywację lub remediację terenów zdegradowanych, zdewastowanych lub zanieczyszczonych  na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych,  powojskowych, pogórniczych i innych. Konkurs ogłoszony 21 kwietnia 2017 r.

22 maja – 14 lipca 2017 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 4.3 Współpraca ponadnarodowa Wypracowanie oraz wdrożenie nowych  rozwiązań,  powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup marginalizowanych z obszarów zdegradowanych. Konkurs ogłoszony 20 czerwca 2017 r.

31 października - 15 listopada 2017 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Centrum Projektów Europejskich
Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.2.1 Badania na rynek Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie  wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia  produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekty objęte wsparciem mogą zawierać również komponent dotyczący realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych dla rozpoczęcia wdrażania nowych produktów/usług. Konkurs ogłoszony 2 sierpnia 2017 r.

5 września 2017 r. - 28 lutego 2018 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Projekty dotyczące:

a) przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

b) budowy przyłączy do istniejących budynków i instalacji węzłów indywidualnych, skutkującej likwidacją węzłów grupowych;

c) budowy nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

d) podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Konkurs ogłoszony 29 września 2017 r.

30 października – 29 grudnia 2017 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Konkurs ogłoszony 29 września 2017 r.

30 października – 29 grudnia 2017 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Projekty dotyczące:

a) budowy sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;

b) wykorzystania ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;

c) budowy sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiającej wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Konkurs ogłoszony 29 września 2017 r.

30 października – 29 grudnia 2017 r.

Obejrzyj nagranie ze szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Wsparcie projektów z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszania skutków powodzi i suszy z ograniczeniem do inwestycji realizowanych tylko na obszarach średnich miast.

Przykładowe rodzaje projektów:

  • zbiorniki suche służące redukcji fali powodziowej,
  • kanały ulgi,
  • poldery przeciwpowodziowe,
  • wały przeciwpowodziowe w przypadku braku możliwości zastosowania innych rozwiązań,
  • wrota przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe,
  • kierownice, ostrogi, opaski brzegowe i inne budowle służące realizacji ochrony przed powodzią, wyłącznie jako elementy kompleksowego projektu.
Tryb pozakonkursowy. Projekty identyfikowane przez IP POIiŚ Ministerstwo Środowiska) w trybie ciągłym. Nabór jest otwarty – miasta średnie mogą przekazywać wypełnione fiszki projektów do MŚ. Ministerstwo Środowiska (Instytucja odpowiedzialna za identyfikację projektów pozakonkursowych)
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe.

Projekt pozakonkursowy realizowany od października 2015 r. „Program Praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Nabór zakończony 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Informacje o kolejnych naborach w ramach Pakietu dla średnich miast będą ukazywać się na bieżąco.