Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Planowane nabory dedykowane dla miast średnich w 2019 roku

Program

Działanie/PoddziałanieObszar wsparciaTermin ogłoszenia naboruTermin naboruInstytucja odpowiedzialna za nabór wniosków
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Wdrażanie w w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia dzialalności gospodarczej: obsługa inwestora

Konkurs ogłoszony

30 listopada 2018

31 grudnia 2018 - 12 marca 2019 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 6.1 Rozwój transportu publicznego w miastach Wsparcie projektów taborowych obejmujących zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania oraz zakup nowych trolejbusów wyposażonych w w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Konkurs ogłoszony

4 czerwca 2018

 

14 grudnia 2018 - 31 stycznia 2019 Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.2.1 Badania na rynek Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Konkurs ogłoszony

20 lutego 2019

25 marca - 8 maja 2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.2.1 Badania na rynek Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. sierpień 2019 1 października - 31 października 2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Wschodnia 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu. marzec 2019 kwiecień - maj 2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: - przygotowanie szkół do prowadzenia kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, - przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, - szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, - doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konkurs ogłoszony

30 kwietnia 2018

Konkurs organizowany w rundach

Konkurs organizowany w rundach:

3-15 stycznia 2019 r.

17-31 stycznia 2019 r.

4-19 lutego 2019 r.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe 2019 2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Konkurs ogłoszony

 

31 grudnia 2018 - 18 stycznia 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Pomorskie

Konkurs ogłoszony

28 lutego - 18 marca 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Opolskie

Konkurs ogłoszony

28 lutego - 31 marca 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu