Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O Programie

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców. Przeciwdziałać tym zjawiskom ma ogłoszony 21 grudnia 2017 r. Program dla Śląska.

Punktem wyjścia do wypracowania celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w Programie było przygotowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego, zawierające szereg oddolnie zaproponowanych projektów rozwojowych wynikających ze specyfiki regionalnej. Przedmiotem Porozumienia są projekty i rekomendacje, które obejmują obszary takie jak m.in. rewitalizacja, reindustrializacja czy metropolizacja. Część z projektów znalazła odzwierciedlenie w zapisach Programu jako projekty przewidziane do realizacji, a pozostałe - z uwagi na niewystarczający poziom przygotowania - zostaną objęte wsparciem w postaci przedsięwzięcia pn. Mapa drogowa wdrażania projektów z Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa Śląskiego.

Program dla Śląska zawiera zintegrowany zestaw działań inwestycyjnych i miękkich. Jest to pierwszy program w polityce regionalnej Rządu, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach, pochodzące m.in. z krajowych programów operacyjnych i środków budżetu państwa.

 

 

Wartość Programu

Program dla Śląska jest dokumentem realnym. Nie zawiera listy życzeń, tylko poprzedzone wewnątrz- oraz międzyresortową weryfikacją i uzgodnieniami przedsięwzięcia możliwe do realizacji. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że stale poszukiwane są nowe przedsięwzięcia, które można włączyć do Programu. W chwili ogłoszenia Program zawierał 73 przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 42 mld zł. Dotychczas (stan na wrzesień 2018 r.) zidentyfikowano jednak czternaście nowych przedsięwzięć o szacowanej wartości ok. 13 mld zł, dzięki czemu łączna wartość Programu wzrosła do 55 mld zł. Ponadto Program oferuje wpisujące się w jego cele działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z których z racji na strukturę wsparcia i beneficjentów korzystają podmioty z województwa śląskiego. Jest to kwota rzędu ok. 5 mld zł.

Dla przejrzystości Programu, przedsięwzięcia w nim zawarte podzielone zostały na trzy kategorie: kluczowe, horyzontalne i studialne. Przedsięwzięcia kluczowe to wsparcie bezpośrednio ukierunkowane na realizację celów postawionych w Programie. Kategoria ta obejmuje m.in. koperty finansowe, dedykowane działania, bezpośrednie inwestycje na Śląsku czy też lokowanie instytucji. Przedsięwzięcia horyzontalne to działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, zidentyfikowane jako wpisujące się w cele Programu dla Śląska. Przedsięwzięcia studialne obejmują z kolei projekty zarówno doradcze, jak i koncepcyjne, związane z wypracowaniem modelowych rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych czy z przygotowaniem projektów inwestycyjnych (m.in. analizy wykonalności i racjonalności, dokumentacja techniczna).

Program dla Śląska ma na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Poniższa tabela przedstawia główne cele w ramach Programu wraz z wartością przedsięwzięć w ramach poszczególnych celów oraz głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Cel w ramach programu dla Śląska Łączna wartość przedsięwzięć Główne instytucje odpowiedzialne za realizacje przedsięwzięć
Cel 1: Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie 2 067 mln zł
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu 934 mln zł
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cel 3: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego 13 723 mln zł
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Cel 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej 21 781 mld zł
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Cel 5: Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce 11 779 mln zł
 • Spółki energetyczne
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Cel 6: Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego 4 997 mln zł
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Wykres - środki w ramach Programu dla Śląska

 

Jakie są najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach Programu?

W ramach celu poświęconemu innowacyjności i przedsiębiorczości wartymi podkreślenia przedsięwzięciami są programy sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wspierające branże spójne z profilem regionu, które dotyczą:

 • INNOSTAL (zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu stalowego)
 • InnoNeuroPharm (wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny)
 • INNOMED (podniesienie konkurencyjności branży medycznej i zwiększenie dostępności do produktów medycznych zaawansowanych technologii) 
 • INNOMOTO (wzrost konkurencyjności i innowacyjności branży motoryzacyjnej) 
 • PBSE (innowacje w sektorze elektroenergetycznym, ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tego sektora itd.) 
 • IUSER (zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii)

Dla regionu ważne jest szczególnie zwiększanie adaptacyjności i dostosowanie do rynku pracy. Wsparcie przeznaczone jest zwłaszcza dla osób młodych poniżej 29 roku życia. Obejmuje m.in. indywidualne doradztwo zawodowe, czy planowanie kariery i pomoc w znalezieniu pracy. Dopełnieniem jest kompleksowe wsparcie śląskich uczelni wyższych związane z tworzeniem i realizacją nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. Na te zadania przeznaczone łącznie prawie 900 mln zł w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Kluczowymi przedsięwzięciami dla regionu w zakresie poprawy jakości środowiska przyrodniczego jest ograniczenie niskiej emisji (działanie 1.7 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), które dotyczy m.in. efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz przebudowy sieci dystrybucji ciepła i chłodu na cele komunalno-bytowe. Na tzw. ostatniej prostej zabezpieczone zostało ok. 80 mln zł w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wyłącznie na Śląsk na projekty dotyczące rekultywacji i rozwoju terenów zieleni w miastach. Ponadto dzięki rządowemu programowi „Czyste powietrze” w ciągu najbliższych 11 lat szacuje się, że na Śląsk trafi dodatkowe 10,7 mld zł na walkę ze smogiem.

Cel nr 4 obejmuje inwestycje drogowe, kolejowe, śródlądowe oraz mniejsze zadania drogowe, które będą realizowane na podstawie Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, czy Krajowego Programu Kolejowego. Są to inwestycje, które nie zostały rozpoczęte i będą realizowane w najbliższych latach, w tym kolejne odcinki A1 czy S1 (na etapie przetargu lub skierowane do realizacji).

Działania z obszaru energetyki dotyczą m.in. sektora górnictwa i będą uwzględniały „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego” przygotowany w Ministerstwie Energii. Wśród kluczowych inwestycji znajdują się odtworzenie dwóch kopalni i projekt „Inteligentnej kopalni” oraz szereg projektów zgłoszonych przez stronę społeczną.

W ramach celu dotyczącego poprawy warunków rozwojowych śląskich miast Program nawiązuje do utworzonej w tym roku na podstawie specjalnej ustawy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oprócz tego wskazuje się inne ważne instrumenty takie jak „Pakiet dla miast średnich” czy rządowy programu „Mieszkanie Plus”. Program uwzględnia również zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych propozycje projektów z obszaru medycyny.

System zarządzania i realizacji

Sprawne i efektywne wdrożenie Programu zapewnia czytelny system realizacji z przypisanymi rolami dla poziomu krajowego tj. właściwych ministerstw i instytucji krajowych, poziomu regionalnego, ze wskazaniem na szczególną rolę Wojewody Śląskiego jako organu administracji rządowej w regionie. Podkomitet ds. Programu dla Śląska działający w ramach Komitetu Koordynacyjnego Polityki Rozwoju (poziom krajowy) oraz Komitet sterujący przy Wojewodzie Śląskim (poziom regionalny) zapewnią sprawną koordynację, monitoring przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć. Uwzględnienie dodatkowych aktywnych graczy takich jak Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. czy Polski Fundusz Rozwoju wzmocni powiązanie współpracę administracji z podmiotami niepublicznymi i dbającymi o rozwój regionu.

Aktualności

Konferencja nt. stanu realizacji Programu

Dn. 19 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja nt. Programu dla Śląska z udziałem m.in. Premiera RP, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewody Śląskiego. W trakcie konferencji omówiono dotychczasowy stan realizacji Programu w poszczególnych obszarach tematycznych, a także ogłoszono nowe przedsięwzięcia włączone do Programu. Wg stanu na koniec sierpnia 2018 r. dzięki wdrażaniu Programu zrealizowanych bądź w trakcie realizacji jest już 671 indywidualnych projektów o łącznej wartości 9,31 mld zł. Z kolei zabezpieczonych na realizację Programu zostało już ponad 21 mld zł.

Inauguracyjne posiedzenie Podkomitetu

W dn. 28 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomitetu ds. Programu dla Śląska (w ramach Komitetu Koordynacyjnego Polityki Rozwoju) z udziałem kierownictwa MIiR – Ministra Jerzego Kwiecińskiego oraz Wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej. W skład Podkomitetu wchodzą przedstawiciele kluczowych resortów, instytucji centralnych (Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz partnerów regionalnych (Wojewoda, Urząd Marszałkowski, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Posiedzenie otworzył Minister Jerzy Kwieciński, który podkreślił ważną rolę Programu dla Śląska w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu oraz wyraził determinację w zakresie realizacji przedsięwzięć zawartych w Programie.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały najważniejsze założenia Programu oraz system jego monitorowania i wdrażania, z podkreśleniem ważnej roli Podkomitetu, a także Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim. Omówiono też planowane do podjęcia w najbliższym czasie działania – wśród których kluczowe ma być opracowanie na początku kwietnia „Raportu otwarcia” informującego o aktualnym stanie realizacji przedsięwzięć. Wśród tematów jakie pojawiły się w trakcie dyskusji, oprócz omówienia oczekiwań partnerów regionalnych, dużo miejsca poświęcono też zagadnieniu smogu w województwie śląskim. W najbliższym czasie planowana jest dyskusja na temat działań na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie, m.in. w kontekście ogłoszonego niedawno przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra przedsiębiorczości i technologii Piotra Woźnego rządowego programu termomodernizacji.

 

Pliki do pobrania

Program dla Śląska (PDF 2 MB)

Raport na temat stanu wdrażania Programu dla Śląska (wrzesień 2018) (PDF 1 MB)