Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Skuteczne tworzenie wysokiego dochodu narodowego umożliwia przede wszystkim oferowanie wysoko zaawansowanych technologicznie produktów i usług. Dzięki temu, że mają one najwyższą wartość dodaną, to można je oferować po możliwie wysokich marżach.

Wzmocnienie przemysłu

By stworzyć warunki do rozwoju takich dóbr i usług (jak np. finansowe, technologiczne), Polska musi mocno wspierać wybrane gałęzie przemysłu, pełniej wykorzystywać jego potencjał, korzystać zagranicznych doświadczeń, kapitału i know-how, jak również aktywnie wspierać działalność eksportową polskich przedsiębiorców. Chcemy możliwie najszerzej skorzystać z dostępnych już możliwości jak np. partnerstwo publiczno-prywatne, programy poręczeń i gwarancji, a także tworzyć nowe, jak chociażby większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w przygotowywanej nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Kluczowe dla powodzenia tego procesu jest również zacieśnienie współpracy nauki z biznesem, co pozwoli udrożnić przepływ polskich innowacji na rynek gotowych produktów i usług.

Inteligentne specjalizacje

Musimy w większym stopniu wykorzystywać regionalno-branżowe specjalizacje, zachęcać przedsiębiorców do ściślejszej współpracy, tworząc w ten sposób tzw. klastry, czyli skupiska firm działających w jednej branży, a dzielące się doświadczeniami, zapleczem produkcyjnym, czy logistycznym. Daje to firmom lepsze możliwości rozwoju i konkurowania na większych rynkach niż tylko lokalne. Dzięki wykorzystaniu potencjału polskiej myśli naukowej będziemy tworzyć okręgi przemysłowe, na kształt istniejącej już Doliny Lotniczej na Podkarpaciu. Biorąc pod uwagę potencjał polskiej gospodarki w wybranych branżach, możemy tworzyć kolejne doliny, jak np. kolejową, czy chemiczną.

Pozwoli to udrożnić mechanizmy inwestycyjne firm, i stworzyć korzystny klimat dla wspierania ich pomysłowości, ekspansji na zagranicznych rynkach. Przy jednoczesnej współpracy z kapitałem zagranicznym będziemy korzystać z doświadczeń i pomysłów, które sprawdziły się już w Europie i na świecie, i mądrze przenosili je na polski grunt.