Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Termomodernizacja budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

FE_POIS

 

Termin realizacji

20.08.2018 – 31.01.2021 r. 

Beneficjent

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Opis projektu i cel główny

Opis projektu i cel główny

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego w trwałym zarządzie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zlokalizowanego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. Szczegółowy zakres prac określony został w audycie energetycznym. Prace te obejmują następujące działania:

 1. Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej – obejmująca montaż zaworów termostatycznych na przewodach cyrkulacyjnych oraz wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji ciepłej wody użytkowej przy pomocy paneli solarnych wspomaganych przez ciepło odpadowe pomp ciepła,
 2. Ocieplenie stropodachu wentylowanego w części przechodniej (część komunikacyjna),
 3. Modernizacja systemu elektrycznego i oświetlenia obejmująca: wymianę istniejącego oświetlenia na LED, obniżenie zużycia mocy elektrycznej poprzez eliminację istniejących jednostek zewnętrznych i wewnętrznych zwanych splitami i zastąpienie ich systemem VRV (multi split zewnętrzny podłączony do szeregu jednostek wewnętrznych)  oraz montaż paneli PV do produkcji energii elektrycznej, wspomaganych mikroturbinami wiatrowymi umiejscowionymi na dachu budynku,
 4. Modernizacja systemu wentylacji – zastąpienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej I, II, i III piętra poprzez wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 5. Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na I piętrze z montażem nawiewników okiennych w pomieszczeniach bez wentylacji zorganizowanej,
 6. Ocieplenie stropu nad garażami,
 7. Modernizacja systemu wentylacji  - zastąpienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej IV i V piętra poprzez wprowadzenie odrębnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 8. Ocieplenie stropodachu wentylowanego w części nieprzechodniej,
 9. Modernizacja systemu ogrzewania IV i V piętra – poprzez wprowadzenie pomp ciepła,
 10. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, uzgodnień etc.,
 11. Nadzór autorski, nadzór inwestorski.

Celem głównym projektu jest poprawienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez inwestycje infrastrukturalne prowadzące do zmniejszenia zużycia energii oraz związanego z tym zmniejszenia emisji CO2.  Identyfikacja zakresu planowanych działań została dokonana na podstawie wykonanego audytu energetycznego oraz opartego na nim audytu ex-ante, a jego efektem będzie uzyskanie redukcji zużycia energii końcowej przekraczające wymagany poziom 25%. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu korzystania z budynku użyteczności publicznej poprzez zapewnienie prawidłowej temperatury w pomieszczeniach oraz poprawę jakości powietrza dzięki modernizacji systemu wentylacji. Zastosowanie odnawialnych źródłem energii jako źródło uzupełniające zasilanie budynku w energię cieplną i elektryczną stanowić będzie promocję ekologicznych i nowoczesnych rozwiązań dla innych przedsięwzięć tego typu.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  12 665 791,00 zł

Poziom dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowanych

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych : 12  434 007,00 zł

Kwota wydatków niekwalifikowanych (wkład własny): 231 784, 00 zł

Kwota wydatków niekwalifikowanych (wkład własny): 231 784, 00 zł

 

Wskaźniki produktu

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,51 MW
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła:  1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 955,71 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 8 618,68 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 327,05 MWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:7 282,37 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 10 852,20 GJ/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 3 014 505,30 kWh/rok

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.