Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Geodezja i kartografia

Uzyskanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi mogą być np. tradycyjne mapy w wersji papierowej, mapy cyfrowe, zdjęcia lotnicze i satelitarne, dokumenty wytworzone w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, jak również znajdujące się w bazach danych informacje o zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu. Materiały te pozyskać można od organów administracji prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie materiałów z tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:

 • Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego,
 • marszałków województw – w zakresie zasobów wojewódzkich,
 • starostów – w zakresie zasobów powiatowych.

Z centralnej części zasobu można uzyskać:

 • dane państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
 • dane państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
 • dane o obiektach ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych (BDOO),
 • dane zobrazowań lotniczych i satelitarnych w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne (BDZLiS), ortofotomapy (BDOrto) i numerycznego modelu terenu (rzeźba terenu) (BDNMT),
 • dane państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG) oraz satelitarne dane obserwacyjne systemu ASG – EUPOS,
 • dane krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT),dane zintegrowanej kopii baz danych obiektów topograficznych (Z-BDOT10k),
 • dane repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
 • operaty techniczne i cyfrowe kopie dokumentów, zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją wyżej wymienionych baz danych,
 • mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
 • mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
 • mapy krajobrazowe, hydrograficzne, podziału administracyjnego i inne.

Z wojewódzkiej części zasobu można uzyskać:

 • dane dotyczące obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • operaty techniczne i cyfrowe kopie dokumentów, zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją bazy danych BDOT10k,
 • mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne, na przykład hydrograficzne, sozologiczne,
 • materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

Z powiatowej części zasobu można uzyskać:

 • dane ewidencji gruntów i budynków,dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • dane rejestru cen i wartości nieruchomości,dane szczegółowych osnów geodezyjnych,dane dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500),
 • mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze,
 • wyciągi z operatów szacunkowych,
 • operaty techniczne i cyfrowe kopie dokumentów, zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z:
 1. tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych (BDOT500),
 2. opracowaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości na potrzeby czynności cywilnoprawnych, postępowań sądowych lub administracyjnych (na przykład podziałów nieruchomości, scalania i podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości, scalania i wymiany gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości),
 3. wznowieniem znaków granicznych lub wyznaczeniem punktów granicznych,opracowaniem dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 4. wykonaniem map i innych dokumentów obowiązujących w budownictwie.

Kto może uzyskać materiały

Każdy, kto tych materiałów potrzebuje. Wyjątkiem od powyższej reguły są dokumenty, które zawierają informacje objęte ochroną danych osobowych, które mogą zostać pozyskane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

Sprawdź na stronie Obywatel.gov.pl jak pozyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. określona jest w załączniku do Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. poz. 1053).

Zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych

Przed rozpoczeciem prac geodezyjnych lub kartograficznych obowiązkiem wykonawcy jest ich zgłoszenie.

Jakie prace podlegają zgłoszeniu

1. Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

- utworzenie lub aktualizacja baz danych:

 • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 • państwowego rejestru nazw geograficznych,
 • obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,

- wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy,

- opracowanie map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000, map ogólnogeograficznych oraz map tematycznych i specjalnych dla obszaru kraju wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju,

2. właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem prac jest:

- utworzenie lub aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,

- opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz map tematycznych dla obszaru województwa wykonywanych na zamówienie marszałka województwa;

3. właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem prac jest:

- utworzenie lub aktualizacja baz danych:

 • ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,

- wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

- geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,

- wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,

- dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Uwaga:

Brak obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dotyczących:

 1. terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków,
 2. zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż:
 • podmioty publiczne - w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • podmiotów, którym podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

Sprwdź na stronie obywatel.gov.pl jak zgłosić prace geodezyjne oraz prace kartograficzne.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii to uprawnienia niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii czyli:

 • kierowania pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowania nad nimi bezpośredniego nadzoru,
 • wykonywania czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • pełnienia funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,wykonywania czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
 • wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

W jakich zakresach nadaje się uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Kto może uzyskać uprawnienia

Uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii może uzyskać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:

-        przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
-        przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
-        przeciwko wiarygodności dokumentów,
-        przeciwko mieniu,
-        przeciwko obrotowi gospodarczemu,
-        przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
-        przestępstwo skarbowe,

 • ma wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne,
 • posiada rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego,
 • w przypadku zakresu 1, 2, 4 i 5 wykaże się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii poprzez zdanie egzaminu państwowego.

Dowiedz się  na stronie biznes.gov.pl jakie musisz spełnić wymogi, aby uzyskać uprawnienia geodety lub kartografa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

Zadaniem zespołu (działał od 7 kwietnia 2017 r. do 9 stycznia 2018 r.) było przeprowadzenie analizy przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy celem opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Do udziału w pracach zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele branży geodezyjnej, organizacji społecznych działających w dziedzinie geodezji i kartografii, administracji geodezyjnej i kartograficznej, nadzoru Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz instytucji naukowych. Łącznie zespół składał się z 35 członków oraz 7 osób z głosem doradczym.

Praca członków zespołu przebiegała w 5 podzespołach do spraw:

 • Standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • Geodezja a geoinformacja – nowe wyzwania oraz określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, pzgik, K-GESUT),
 • Organizacji zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych,
 • Struktury organizacyjnej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i jej finansowania oraz organizacji, struktury i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Ewidencji gruntów i budynków.

Zaprezentowane na posiedzeniach zespołu wyniki prac poszczególnych podzespołów oraz materiały prezentowane przez zaproszonych gości:

Zespół działał na podstawie zarządzenia nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. MIiB poz. 25) (PDF 232 KB).