Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania tego obowiązku i sposób oceny spełnienia tego obowiązku.

Sposoby doskonalenia

 • ukończenie organizowanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych warsztatów, w trakcie których:
  • co najmniej 80 proc. czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne,
  • zajęcia wykonywane są pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat,
 • ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów,
 • udział w konferencjach lub sympozjach naukowych,
 • własne lub współautorskie publikacje książkowe,
 • własne lub współautorskie artykuły w czasopismach.

Wymagana tematyka doskonalenia to określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, lub sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Sposoby dokumentowania

 • publikacja książek lub artykułów w czasopismach – oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego (szczegółowe warunki dotyczące oświadczeń znajdują się w rozporządzeniu),
 • w pozostałych przypadkach – dokument potwierdzający ukończenie lub udział w danym sposobie doskonalenia.

Sposób oceny

W ciągu roku kalendarzowego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania (warunki należy czytać łącznie):

 • co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
 • w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Pierwszy okres rozliczeniowy, trwający od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania (warunki należy czytać łącznie):

 • co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
 • w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Działania zgodne z wymienionymi w rozporządzeniu sposobami doskonalenia wykonane od 1 stycznia 2018 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia będą traktowane jako doskonalenie zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy i rozporządzenia. Liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne działania znajduje się w rozporządzeniu.

Podstawy prawne: