Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nadawanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest to rejestr publicznie dostępny. Możesz w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym "rzeczoznawca majątkowy", rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
 1. przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 2. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,przeciwko wiarygodności dokumentów,
 3. przeciwko mieniu,
 4. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 5. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 6. skarbowe,
 • ma wyższe wykształcenie,
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

Dokumenty potwierdzające dwuletnie doświadczenie zawodowe w omawianym obszarze powinny świadczyć o nabyciu przez kandydata umiejętności zapewniających prawidłowe wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Pomocna w zestawieniu czynności wykonywanych na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości może być tabela  (RTF 57 KB).

 Sprawdź na stronie Biznes.gov.pl co zrobić, aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Wniosek o nadanie uprawnień możesz złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa,

dołączając wymagane załączniki oraz dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wpłacasz na rachunek bankowy:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
numer rachunku: 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000.

Wnioski

Pobierz odpowiedni wniosek o nadanie uprawnień:

UWAGA

Zgodnie z przepisem § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 586) w przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4:

 • dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia;
 • dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości,

wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Terminy postępowań

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w 2019 r. (PDF 929 KB)

Wyjaśnienie dotyczące terminu składania wniosków w 2019 r. (PDF 97 KB)

Najbliższe postępowania

Zakończenie postępowania

Dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień zawodowych jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

Wzory świadectw określają załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Prawo do wykonywania zawodu uzyskujesz jednak już w momencie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce mogą wykonywać również osoby, które nabyły swoje kwalifikacje zawodowe w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Aby było to możliwe, powinny spełniać wymagania kwalifikacyjne oraz warunki określone w odpowiednich przepisach. Więcej informacji na temat procedury uznawania kwalifikacji zawodowych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Testy z odpowiedziami na egzamin pisemny

Pliki zawierają testy wykorzystane na egzaminach wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi.

SPROSTOWANIE: Pytanie nr 19 z testu egzaminacyjnego z 14 lipca 2016 r. zostało zweryfikowane. W wyniku tej oceny ustalono, że prawidłową odpowiedzią na pytanie nr 19 jest odpowiedź C.
SPROSTOWANIE: Pytanie nr 60 z testu egzaminacyjnego z 14 lipca 2016 r. zostało zweryfikowane. W wyniku tej oceny ustalono, że prawidłową odpowiedzią na pytanie nr 60 jest odpowiedź A i C.

Przykładowe pytania z odpowiedziami na egzamin pisemny