Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus to pakiet rozwiązań wspierających budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Elementem pakietu jest pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu - Mieszkanie na Start.

Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania to pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowego mieszkania lub mieszkania oddanego do używania w wyniku działań rewitalizacyjnych. Mieszkanie na Start to:

 • konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach (w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów) w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas,
 • szeroka oferta dostępnych mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym.

Kto otrzyma dopłaty

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

 • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
 • jest najemcą mieszkania:
  • oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną): mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji,
 • zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
 • w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),
 • spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:
  • osiąga względnie niższe dochody, na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,
  • nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,
  • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,
 • zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
 • ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek złóż w urzędzie gminy. Zanim złożysz wniosek o dopłaty, musisz zawrzeć umowę najmu (lub umowę rezerwacyjną) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą (lub spółką gminną).

Twoje pierwsze kroki ku dopłatom

Krok I: Zawarcie umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej)

 • Sprawdź listę gmin uczestniczących w programie w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz lokalizację mieszkania.
 • Skontaktuj się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego lokalu na jej stronie internetowej.
 • Złóż wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że Twoja rodzina (gospodarstwo domowe) spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy w terminie naboru organizowanego przez wybrana gminą (lub spółkę gminną). Pamiętaj, że Twoja aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej.
 • Jeśli spełniasz warunki gminy, znajdziesz się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu.
 • Jeśli spełniasz wymagania w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja), wynajmujący poinformuje Cię o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej).

Krok II: Ubieganie się o dopłaty do czynszu

Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) złóż wniosek o dopłaty w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz:

 • kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej,
 • oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych.

Pamiętaj, że gmina może Cię wezwać do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń, a także samodzielnie ją zweryfikować.

 • Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu. Informacja o decyzji zostanie także przekazana wynajmującemu.
 • W przypadku przyznania Ci dopłat wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będziesz zobowiązany zapłacić bezpośrednio wynajmującemu. Dopłata zostanie natomiast przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Specustawa mieszkaniowa

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (specustawa mieszkaniowa) określa uproszczone procedury przygotowania i realizacji niektórych inwestycji mieszkaniowych. Takie inwestycje będą realizowane zgodnie z ustawowymi standardami, zróżnicowanymi w zależności od wielkości gminy. Projekt nie wyłącza możliwości stosowania dotychczasowych procedur w stosunku do inwestycji mieszkaniowych.

Na podstawie specustawy będzie można uzyskać ułatwienia (i zobowiązać się do stosowania ograniczeń) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę niektórych inwestycji mieszkaniowych. Ułatwienia będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym z jednoczesnym zapewnieniem wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych – ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji ale także na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym skracamy do niezbędnego minimum.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników. Ustawa określa odległości takich inwestycji od szkoły, przystanku komunikacji publicznej, konieczność zapewnienia dostępu do drogi i infrastruktury. Specustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych. Jednocześnie ustawa nie pozwala na inwestowanie na terenach podlegających ochronie. Dzięki ustawie proces inwestycyjny będzie szybki, dostęp do gruntów - dużo łatwiejszy, a to z kolei wpłynie na większą podaż inwestycji mieszkaniowych i tym samym większą konkurencyjność rynku.

Dla nabywców i najemców oznacza to w praktyce obniżenie ceny mieszkań i zwiększenie ich dostępności także w gminach, gdzie dziś nie budują deweloperzy. Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej (mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji).

Korzystanie z ułatwień wymaga od inwestora dołączenia koncepcji urbanistyczno–architektonicznej, już na etapie składania wniosku. Koncepcja ta będzie obrazować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Inwestycje Mieszkanie Plus

Inwestycje, których celem jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem (z opcją wykupu) powstają w oparciu o współpracę pomiędzy spółką BGK Nieruchomości a władzami samorządowymi. Nowe mieszkania powstaną m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Katowicach, Kępicach, Kępnie, Gdyni i Wałbrzychu. Więcej informacji o tych inwestycjach na stronie mdr.pl Zobacz również:

Narodowy Program Mieszkaniowy

Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych. Mieszkania, które powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

27 września 2016 r. rząd zdecydował o uruchomieniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, który jest jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Narodowym Programie Mieszkaniowym określono główne cele polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r. oraz działania regulacyjne i finansowe, służące ich realizacji.

Główne cele to:

 • Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających im nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć aktualną średnią Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób).
 • Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową). Samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących na najem mieszkania od gminy – obecnie na listach oczekujących jest ok. 165 tys. gospodarstw domowych.
 • Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna obniżyć się o 2 mln (z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln).

Rada Mieszkalnictwa

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa, której zadaniem jest koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających na celu:

 • przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych;
 • zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań;
 • obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań;
 • optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących.

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa.

Forum Dialogu Mieszkaniowego

Forum Dialogu Mieszkaniowego to ogólnopolska debata o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Jest to debata kompleksowa, uwzględniająca wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed tym rynkiem – w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym. Założeniem forum jest udział wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego. Zaproszenie jest skierowane do członków izb branżowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych; przedstawicieli firm deweloperskich i wykonawczych oraz instytucji finansowych; samorządowców, architektów oraz urbanistów; reprezentantów świata nauki i kultury; przedstawicieli administracji publicznej oraz władz państwowych.

Organizatorami forum są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów. W czasie wydarzenia (21 czerwca 2018 r. w Warszawie) powstały grupy eksperckie, które pełnią funkcje analityczne i doradcze dla Rady Mieszkalnictwa. Głos doradczy środowisk społecznych, biznesowych, branżowych i naukowych będzie miał pozytywny wpływ na wyznaczanie optymalnych priorytetów dla Rady Mieszkalnictwa oraz koordynowanie przez nią działań służących realizacji polityki mieszkaniowej państwa.