Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Polska gospodarka potrzebuje inwestycji – taką diagnozę postawiliśmy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nasz cel to 25 proc. udziału inwestycji w PKB w 2030 r.

Aby móc go zrealizować potrzebujemy różnych źródeł i sposobów finansowania. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest jednym z nich. Pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.

Dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju promuje i rozpowszechnia wiedzę PPP, wspiera instytucje publiczne we właściwym wykorzystaniu tej formuły oraz monitoruje i ocenia rynek PPP w Polsce.

Co konkretnie robimy dla PPP? Nasze działania zebraliśmy pod jednym szyldem:  #PakietDlaPPP. Na pakiet składają się:

 • dokument Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • baza planowanych projektów PPP;
 • baza inwestycji PPP z zawartymi umowami;
 • propozycje zmian w prawie, które ułatwią realizację przedsięwzięć w formule PPP;
 • ogromny projekt szkoleniowy dla administracji rządowej i samorządowej;
 • wsparcie doradcze dla projektów PPP.

Rządowa polityka – zielone światło dla PPP

Jeżeli chcemy działać skutecznie, musimy dać jasny sygnał, że PPP jest polskiej gospodarce potrzebne - z takiego założenia wyszliśmy przygotowując „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. Powstanie takiego dokumentu zapowiedzieliśmy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 26 lipca 2017 r. zapowiedź stała się faktem – Rada Ministrów przyjęła rządową politykę.

Rynek postulował powstanie polityki rozwoju PPP od wielu lat. Większość krajów, które poważnie myślą o PPP, ma takie dokumenty. Nasz powstał we współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku – podmiotami publicznymi, profesjonalnymi doradcami, wykonawcami, instytucjami finansowymi, bankami, naukowcami.  

Co znajduje się w rządowej strategii?

Po pierwsze, wskazanie, że PPP powinno być rozważane przez instytucje publiczne, jako alternatywna, równoważna z tradycyjnymi, formuła realizacji inwestycji. Nie może być jednak sztuką dla sztuki. Decydując się na tę formę, podmiot publiczny musi wiedzieć jakie korzyści przyniesie PPP dla konkretnej inwestycji.  

Po drugie, konkretne cele. Założyliśmym.in, że:

 • w latach 2017-2020 zostanie zawartych 100 nowych umów PPP;
 • wartość inwestycji realizowanych w tej formule ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym;
 • do 2020 r. co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy;
 • 40 proc. wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych – ma zakończyć się sukcesem (obecnie kończy się tak niecałe 25 proc. postępowań).

Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 179 KB)

The Government Policy for the Development of PPPs (Poland) (PDF 171 KB)

Szkolenia dla administracji publicznej i przedsiębiorców

31 marca 2017 r. uruchomiliśmy ogromny trzyletni projekt szkoleniowy dotyczący rozwoju PPP w Polsce. W szkoleniach uczestniczą pracownicy administracji rządowej i samorządowej. Podnosimy ich kwalifikacje po to, by samorządy chętniej sięgały po PPP. Docelowo planujemy przeszkolić co najmniej 1400 pracowników administracji publicznej z ponad 600 instytucji.

Działania w zakresie szkoleń PPP

Zewnętrzni eksperci doradzą promotorom projektów

Instytucjom publicznym, które chcą realizować inwestycje w formule PPP, oferujemy bezpłatne doradztwo prawne, finansowe i techniczne na wysokim eksperckim poziomie. W grudniu 2016 r. uruchomiliśmy specjalny nabór dla podmiotów, które takiego wsparcia potrzebują. W efekcie zewnętrzni eksperci pomagają przy siedmiu projektach PPP z zakresu infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, budowy obiektów użyteczności publicznej.

Wkrótce pomożemy kolejnym inwestycjom. W styczniu 2017 r. podpisaliśmy umowy ramowe z trzema konsorcjami firm doradczych na świadczenie kompleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych. Wartość umowy to prawie 12 mln zł.

Lista wspieranych projektów

Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem

Pracownicy MIiR są też gotowi wspierać podmioty publiczne bazując na własnej  wiedzy i doświadczeniu. Pomożemy np.:

 • opracować zakres prac zlecanych zewnętrznym doradcom;
 • zweryfikować przygotowane już analizy lub dokumentację przetargową;
 • ocenić zasadność zapisów umów PPP;
 • udrożnić kanały komunikacji z innymi podmiotami publicznymi – w Polsce i zagranicą.

Certyfikacja projektów

Wkrótce uruchomimy nową usługę dla instytucji publicznych. Jeśli podmiot realizujący inwestycję zwróci się o taką pomoc, sprawdzimy czy zastosowanie formuły PPP ma w ogóle sens. A jeśli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca ocenimy gotowość projektu do PPP.

Zakres certyfikacji będzie dotyczył głównie:

 • oceny poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz;
 • przyjętego w ich wyniku modelu prawno-organizacyjnego oraz mechanizmu wynagradzania podmiotu prywatnego;
 • proponowanego podziału ryzyk w projekcie.

Zmiany prawne, które ułatwią realizację przedsięwzięć w formule PPP

Przygotowaliśmy pakiet zmian w prawie, które pomogą rozruszać rynek PPP. Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, zawiera kilkadziesiąt różnych propozycji zmian w kilkunastu ustawach.

Projekt ustawy jest efektem współpracy z ekspertami, samorządowcami, przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi, naukowcami.

Wytyczne, wzory umów, zbiory dobrych praktyk do wykorzystania przez podmioty publiczne

Po co wyważać drzwi, które ktoś już otworzył? Dobre praktyki, wzory umów i wytyczne, nad którymi pracujemy, to sposób na obniżenie kosztów projektów PPP. Mniejsze koszty to z kolei zachęta do rozważania formuły PPP jako alternatywy dla tradycyjnych zamówień publicznych.

Efektem naszych prac będą m.in. wytyczne dotyczące opracowywania analiz finansowych dla  projektów PPP ubiegających się o dotacje UE - tzw. projektów hybrydowych.

Pracujemy także nad opisami dobrych praktyk dla wybranych projektów PPP, które chętnie udostępniamy wszystkim zainteresowanym.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Stworzyliśmy narzędzie, które jest swego rodzaju ofertą sektora publicznego dla przedsiębiorców. Prowadzimy elektroniczną bazę planowanych projektów PPP. Baza zawiera wiarygodną listę potencjalnych projektów PPP, którą cyklicznie weryfikujemy i aktualizujemy. Dla każdego planowanego projektu opracowaliśmy jednostronicową fiszkę, która zawiera podstawowe informacje o projekcie, w tym dane kontaktowe partnera publicznego.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza inwestycji PPP z zawartymi umowami (Rynek PPP w Polsce)

Prowadzimy też bazę projektów PPP z zawartymi umowami. Baza zawiera informacje dotyczące wszystkich projektów dla jakich udało zawrzeć się umowy PPP od początku obowiązywania ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, czyli od 2009 r. Baza jest źródłem informacji m.in. o ilości, wartości, rodzaju, zakresie, skali, formie prawnej oraz lokalizacji inwestycji PPP w Polsce.

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami

Platforma PPP

Jesteśmy współzałożycielami Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. To porozumienie, do którego przystąpili m.in. ministrowie, prezesi urzędów centralnych, samorządowcy, szefowie placówek medycznych, uczelni wyższych, agencji rozwoju regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego. Członkowie Platformy działają na rzecz większej skuteczności projektów PPP: wymieniają się wiedzą, dobrymi praktykami oraz wypracowują i upowszechniają wzorcową dokumentację.

Członkiem Platformy PPP może być każdy podmiot publiczny. Wystarczy wypełnić stosowną deklarację dostępną na stronie internetowej. Główne cele działalności Platformy PPP to skuteczna realizacja projektów realizowanych w oparciu o formułę ppp.

Portal ppp.gov.pl

Prowadzimy dedykowany portal internetowy www.ppp.gov.pl, na którym można znaleźć m.in.:

 • aktualności dotyczące rozwoju PPP w Polsce;
 • opis działań Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie PPP;
 • informacje o dostępnych szkoleniach z zakresu PPP;
 • zbiór aktów prawnych z zakresu PPP;
 • dokumentację wzorcową i analizy dla wspieranych projektów PPP;
 • bazy projektów;
 • publikacje z zakresu PPP, zarówno własne, jak i tłumaczenia pozycji obcojęzycznych;
 • e-przewodnik PPP zawierający około 400 artykułów, opracowań, publikacji na temat PPP dostępnych w internecie.