Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rezerwa celowa to wydzielona część budżetu państwa. Środki z rezerwy przeznacza się na wydatki w programach dofinansowanych z Unii Europejskiej lub przez państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię) wtedy, gdy fundusze ujęte na ten cel w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów (ministrów, wojewodów, kierowników urzędów centralnych) okazują się niewystarczające.

Rezerwę dzieli minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Rezerwę tworzy się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustawa nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących ubiegania się o środki z rezerwy, dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przygotowało odpowiednią procedurę.

Procedura wskazuje jak dysponenci części budżetowych powinni ubiegać się o środki z rezerwy oraz określa zasady uruchamiania tych środków, w tym wzory wniosków, które dysponenci przygotowują i przekazują do MIiR. Po akceptacji wniosków, MIiR przesyła je do Ministerstwa Finansów, które uruchamia środki z rezerwy.

Dokumenty niezbędne do uruchomienia rezerwy celowej:

 

Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99 (DOCX 83 KB)

 

Przedmiotowa Procedura obowiązuje od dnia 25 stycznia 2019 r.