Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty programu Dostępność Plus

Grafika dotycząca Programu Dostępność Plus, podsumowanie programu

EFEKTY JUŻ REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:

Koordynacja

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • 2300 nowych koordynatorów do spraw dostępności w ponad 1000 instytucji i urzędów publicznych
 • nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która rozszerzyła definicję osób z niepełnosprawnością włączając w nią także osoby starsze oraz wprowadziła wymóg dla dostępności nowych budynków
 • poradnik dla podmiotów publicznych z praktycznymi wskazówkami odnośnie spełniania wymagań w zakresie dostępności określonych w ustawie
 • publikacja "Niezbędnika koordynatora dostępności" z wskazówkami dotyczącymi pełnienia tej funkcji
 • Film "ABC koordynatorów dostępności"
 • Partnerstwo na rzecz dostępności liczące  obecnie 199 podmiotów
 • Rada Dostępności – organ doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego w zakresie dostępności
 • ponad 1000 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przeszkolonych z zakresu dostępności
 • 80 osób przeszkolonych przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie dostępności w zamówieniach publicznych
 • 150 osób z 23 organizacji pozarządowych przeszkolonych z prowadzenia audytów dostępności i tworzenia napisów na żywo i audiodeskrypcji
 • szkolenia organizacji pozarządowych i partnerów społecznych  w zakresie monitorowania prawa pod kątem dostępności
 • 8 kwalifikacji rynkowych (dla różnych zawodów) z zakresu dostępności
 • szkolenia  dla koordynatorów dostępności oraz urzędników  (1100 koordynatorów dostępności oraz 1000 redaktorów stron internetowych)
 • przyjęcie rozporządzenia dotyczącego wymogów jakie powinny spełniać podmioty dokonujące ceryfikacji

Architektura

 • uruchomiony Fundusz Dostępności - złożone 39 wniosków o pożyczki na łączną kwotę 17,43 mln zł (udzielonych 6 pożyczek na kwotę 1,89 mln zł)
 • portal internetowy budowlaneabc.gov.pl zawierający informacje nt. standardów projektowania uniwersalnego dla mieszkalnictwa
 • ponad 1500 pracowników służb architektoniczno-budowlanych  przeszkolonych z zakresu dostępności
 • ekspertyza techniczna w zakresie możliwości montażu dźwigów osobowych w istniejących budynkach wielorodzinnych
 •  wsparcie kilkudziesięciu małych i średnich  miast w opracowaniu programów rozwojowych, uwzględniających dostępność i wdrożenie rozwiązań w tym zakresie  
 • ponad 400 projektów z rozwiązaniami umożliwiającymi udział w nich osób z niepełnosprawnościami (racjonalne usprawnienia)
 • ponad 1500 obiektów częściowo dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • 17 zrealizowanych inwestycji związanych z likwidacją barier architektonicznych dofinansowanych z Funduszu Dostępności na łączną kwotę prawie 4,5 mln zł.

Transport

 • blisko 120 zmodernizowanych dworców kolejowych, dostosowanych do obsługi osób o ograniczonej mobilności
 • 408 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 • obecnie ponad 200 peronów wyposażonych jest w dźwigi osobowe, ponad 60 w platformy pionowe, a 120 w platformy przyschodowe, 650 peronów wyposażono w dotykowe pasy ostrzegawcze, na 780 stacjach pasażerskich wybudowano pochylnie prowadzące na perony
 • zakupiono 336 szt. taboru miejskiego dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami (292 autobusy, 40 trolejbusów i 4 tramwaje)
 • 21 zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych (pociągi) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowane zaplecza techniczno-postojowego SKM w Warszawie
 • 21 stacji i 45 przystanków kolejowych dostosowanych pod kątem dostępności
 • 60 niskopodłogowych tramwajów zakupionych w Poznaniu
 • 13 sztuk zakupionego nowoczesnego, niskopodłogowego taboru dla II linii metra w Warszawie;
 • 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego z wdrożonymi standardami w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach
 • 13 miast Polski wyposażonych w 190 zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zgodnych ze standardami dostępności
 • uruchomione szkolenia dla 5 tysięcy pracowników sektora transportu publicznego
 • uruchomione wsparcie finansowe dla 150 gmin na finansowanie transportu indywidualnego "door-to-door"
 • dystrybucja broszur informacyjnych dotyczących standardów obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej

Edukacja

 • opracowany standard „dostępnej szkoły”
 • 150 szkół podstawowych otrzyma granty na finansowanie dostępności wg modelu
 • 85 uczelni już realizuje projekty na  dostosowanie swojej działalności do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami
 • uruchomiono 35 nowych programów nauczania dla uczelni, uwzględniających kwestie dostępności
 • 11 tys. uczniów ze 100 szkół podstawowych uczestniczyło w lekcjach i warsztatach o dostępności (w ramach konkursu „uDOSTĘPNniacze”)
 • opracowany nowy model edukacji włączającej w Polsce
 • opracowany standard wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowane cyfrowe materiały edukacyjne dostępne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami
 • liczne webinaria i szkolenia z zakresu dostępności, dostępne dla szerokiej publiczności i różnych grup zawodowych (np. urzędników, dziennikarzy)
 • powstały pierwsze cyfrowe lektury szkolne w formie dostępnej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami

Zdrowie

 • opracowany standard dostępności dla przychodni i szpitali
 • 50 szpitali i 250 przychodni otrzyma granty na dostosowanie budynków do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami wg tego standardu
 • uruchomiona videoinfolinia dla osób głuchych w zakresie pomocy w opiece zdrowotnej
 • utworzone 6 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla osób w kryzysach psychicznych
 • kilkanaście dziennych domów opieki medycznej, ułatwiających opiekę i rehabilitację seniorów i osób zależnych

Cyfryzacja

 • opracowywane materiały edukacyjne online oraz  wzory dostępnych dokumentów
 • wzrost audycji i programów TV tłumaczonych na Polski Język Migowy (PJM), z napisami lub audiodeskrypcją
 • portal "Dostępność Cyfrowa", zawierający informacje o przepisach prawa w obszarze dostępności cyfrowej, dobre praktyki, porady szkolenia i szablony dostępnych stron (www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa)
 • strona internetowa "Polska Akademia Dostępności",  zawierającą informacje o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (www.pad.widzialni.org/)
 • ponad 1100 osób przeszkolonych z dostępności cyfrowej w ramach szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samorządowej  
 • 50 szablonów modelowych wzorców dostępnych serwisów internetowych oraz 2 narzędzia do weryfikacji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • 2 edycje konkursu dla programistów HACKATON+  i projekty kilku aplikacji mobilnych, wspierających osoby z niepełnosprawnościami
 • 13 projektów finansowanych z FE o łącznej wartości 500 mln zł na digitalizację zasobów kultury (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska)

Usługi

 • aplikacja mobilna „Alarm 112” - dla osób głuchych do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego (ponad 8 tys. aktywnych użytkowników)
 • opracowane standardy szkolenia i przekazywania psów przewodników  
 • 50 psów przewodników szkolonych dla osób niewidomych
 • wypracowane standardy usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych, świadczonych  w społeczności lokalnej
 • 18 nowych modeli deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
 • 378 osób z samorządu lokalnego przeszkolonych w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych
 • 60 tys. osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych i asystenckich
 • 546 gmin otrzymało wsparcie na usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych
 • 320 gmin otrzymało środki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz opiekę wytchnieniową dla ich opiekunów
 • 260 osób z niepełnosprawnościami skierowanych na staż zawodowy i 185 zatrudnionych w 49 urzędach administracji rządowej w programie "Stabilne zatrudnienie" do końca 2020 r. "
 •  ponad 3000 osób objętych usługami mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego oraz opracowane koncepcje wzorcowych lokali mieszkalnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Konkurencyjność

 • około 40 innowacji społecznych, służących poprawie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami (np. Torba samojezdna, płaszcz przeciwdeszczowy dla osoby na wózku, ćwiczenia i gry dla osób z chorobą Alzheimera)  
 • 5 inkubatorów innowacji społecznych, podpisało już ponad 50 umów z innowatorami na finansowanie kolejnych pomysłów na produkty i usługi z zakresu dostępności
 • 7 różnych konkursów o łącznej wartości 277 mln zł dla przedsiębiorców, na prace badawczo - rozwojowe i  wdrożenie do produkcji produktów, urządzeń, przedmiotów i usług zaprojektowanych z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami
 • program badawczy "Rzeczy są dla ludzi" na testowanie i projektowanie dostępnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia np. z zakresu turystyki, mobilności, kultury, sportu itp. 

KOLEJNE PLANOWANE EFEKTY DLA PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:

Koordynacja

 • przegląd przepisów  prawa wynikającego z ustawy o zapewnianiu dostępności i sporządzenie raportu z rekomendacjami dla zmian w celu poprawy dostępności
 • opracowanie systemu certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
 • 900 pracowników administracji publicznej przeszkolonych z tworzenia i publikowania dostępnych dokumentów oraz ze stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
 • 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych przeszkolonych w zakresie realizacji audytów dostępności
 • 50 organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych przygotowanych do  monitorowania prawa zakresie dostępności

Architektura

 • zmiana przepisów prawa budowlanego (warunki techniczne), w kierunku zapewnienia dostępności wszystkich nowych budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego
 • utworzenie centralnego punktu konsultacyjno - doradczego dla inwestorów i podmiotów publicznych z zakresu projektowania uniwersalnego
 • 54 małe i średnie miasta z programami rozwojowymi uwzględniającymi dostępność i wsparcie na wdrożenie rozwiązań na rzecz dostępności
 • 3500 pracowników administracji publicznej, architektów i planistów wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego przeszkolonych z tworzenia dostępnej architektury
 • ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma granty na wdrożenie dostosowań w zakresie dostępności urzędów

Transport

 • około 1000 zakupionych autobusów i tramwajów oraz modernizacja i zakup prawie 500 jednostek taboru kolejowego (wagonów), w tym ok. 60 wagonów typu COMBO - z przedziałami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja

 • 16 Centrów Wspierających Edukację Włączającą
 • 150 szkół podstawowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szkolenia personelu, inwestycje w wyposażenie i pomoce dydaktyczne)
 • ponad 120 uczelni dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami
 • 1,5 tys. studentów uczących się praktycznych zasad dostępności
 • 640 osób przygotowanych do pełnienia funkcji asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ponad 28 tys. osób z kadry szkół i uczelni przygotowanych do pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach

Cyfryzacja

 • 400 osób przeszkolonych i wyposażonych w kompetencje specjalistów od dostępności cyfrowej w ramach projektu „Akademia Dostępności Cyfrowej”
 • regularny audyt dostępności cyfrowej stron www podmiotów publicznych
 • opracowanie automatycznego narzędzia do weryfikacji każdej strony internetowej pod kątem dostępności
 • co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programów TV z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu
 • 4,5 tys. pracowników administracji rządowej i samorządowej przeszkolonych z dostępności cyfrowej

Usługi

 • opracowane standardy obsługi klientów z różnymi potrzebami dla różnych sektorów gospodarki (np. turystyka, handel, urzędy)
 • wdrożone nowe procedury działania dla wybranych  jednostek samorządu terytorialnego (jst), uwzględniające dostępność usług publicznych (projekty współpracy ponadnarodowej)
 • poprawa dostępności w 10. parkach narodowych i krajobrazowych
 • blisko 100 instytucji kultury wdroży nowe rozwiązania w zakresie dostępności  ich  budynków i oferty
 • 50 psów przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych
 • liczne szkolenia z zakresu dostępności dla pracowników kultury (muzeów, domów kultury, bibliotek) oraz konserwatorów zabytków
 • szkolenia dla ponad 84,5 tysiąca seniorów z zakresu kompetencji cyfrowych (m.in. obsługa komputera, internetu, korzystania z e-usług)
 • liczne projekty dotyczące dostępności usług cyfrowych w Regionalnych Programach Operacyjnych w całym kraju (m.in. nowe platformy i aplikacje dla e-usług administracji publicznej (cyfrowy urząd) oraz z zakresu e-zdrowia, także projekty dotyczące e-kultury, bibliotek cyfrowych oraz informacji turystycznej

Konkurencyjność

 • co najmniej 200 innowacyjnych usług lub produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami (np. interfejs mózg – komputer, umożliwiający  komunikację jedynie za pomocą fal mózgowych;  innowacyjny wózek (fotelo-wózek) mogący pełnić również funkcję fotela kierowcy samochodu osobowego;  innowacyjny system pomiaru i dopasowywania rozmiaru obuwia dla osób na wózkach)  
 • 2,7 tys. pracowników przedsiębiorstw skorzysta ze szkoleń i doradztwa w zakresie upowszechniania stosowania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz projektowania uniwersalnego