Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania w Programie Dostępność Plus są realizowane za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich. 

Konkursy

AKTUALNE

Konkurs dla architektów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs dotyczący realizacji cyklu szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Ogłoszony konkurs ma wyłonić realizatora szkoleń dla grupy co najmniej 3 500 osób, w tym w szczególności dla architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów oraz pracowników administracji publicznej.

Szkolenia mają być podzielone na dwa moduły:

 • pierwszy - dotyczący tematyki projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
 • drugi - dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 mln zł. 

Termin składania wniosków

Nabór w konkursie będzie prowadzony od 1 kwietnia do 5 maja 2021 r.

Program

Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły konkursu

Design dla przedsiębiorców (konkurs PARP w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5)

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego (  w tym m.in. na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego, usługi prototypowania i testów, usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu)
 • realizację inwestycji (w tym -  zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,  zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu)

Dofinansowanie mogą otrzymac MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Najlepsze projekty mogą otrzymać ponad 1,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

wnioski w konkursie można składać od 24 listopada 2020 r.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Szczegóły na stronie PARP

Fundusz Dostępności (tzw. "program windowy") na realizację wielu brakujących bądź niezbędnych inwestycji w budynkach mieszkalnych

O konkursie

Zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (Działanie 1 „Budynki bez barier”) program likwidacji barier architektonicznych ma na celu zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy JST, inne podmioty publiczne. Wdrażaniem tych działań zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie udzielał pożyczek na inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach. 

Katalog wydatków kwalifikowalnych inwestycji obejmuje wszelkie prace budowlane oraz materiały budowalne i środki trwałe, projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji a także nadzór inwestorski. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich. Może to być nie tylko montaż czy dobudowa wind, ale też np.  podjazdy dla wózków, automatyczne drzwi, wideodomofony, platformy przyschodowe itp. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z pożyczki powinien zgłosić się do BGK  z wnioskiem o pożyczkę.

Co ważne, po spełnieniu określonych przez PFRON warunków, będzie istniała możliwość skorzystania z dotacji (pożyczka z dopłatą PFRON).

Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach:

 • brak ograniczenia ich wysokości (ale w przypadku udzielania przez pośredników finansowych – do 1 mln zł)
 • okres kredytowania do 20 lat
 • niskie oprocentowanie w wysokości 0,15% rocznej stopy
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • brak opłat i prowizji
 • możliwość częściowego umorzenia w wysokości do 40% kapitału 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

od 4 października 2019 r.

Program

Program Dostępność Plus

Sprawdź szczegóły na stronie BGK

oraz PFRON

ZAKOŃCZONE

Konkurs pt. „Centrum Wiedzy o Dostępności"

Konkurs pt. „Centrum Wiedzy o Dostępności”  prowadzony przez NCBiR dotyczący utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrów wiedzy o dostępności przy uczelniach wyższych. Będą one wspierać stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.Celem głównym konkursu jest rozwijanie i propagowanie wiedzy o dostępności. Centra będą również nawiązywać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. Planowane jest utworzenie 5 centrów wiedzy o dostępności w obszarach:architektura, urbanistyka i budownictwo,transport i mobilność,cyfryzacja i komunikacja,design i przedmioty codziennego użytku,zdrowie. Konkurs wpisuje się w realizację Działania 31. Programu Dostępność Plus – Centra wiedzy projektowania uniwersalnego.

Termin składania wniosków:  od 20 sierpnia do 20 października 2020 r.

Program

Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły konkursu

Konkurs na pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 na pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem działania Ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań w zakresie dostępności architektonicznej.

Co zostanie dofinansowane?

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)  w zakresie dostępności architektonicznej. Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu.

Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.

Termin składania wniosków:  od 10.08.2020 do 12.10.2020 (wydłużenie terminu skladania wniosków)

Szczegóły konkursu

Bony na innowacje dla MŚP  (konkurs dwuetapowy PARP poddziałanie 2.3.2 – etap I usługowy oraz etap II inwestycyjny)

Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Dofinansowanie w ramach projektu można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, który przyczyni się do zwiększenia dostępności bądź zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnościami.

W dalszym etapie możliwe jest  sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Termin rozpoczęcia naboruWnioski można składać od 20 marca 2019 roku - dla etapu I oraz od 17 kwietnia 2019 - dla etapu II

Program

Program Inteligentny Rozwój

Szczegóły dla I etapu konkursu

Szczegóły dla II etapu konkursu

 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

O konkursie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 19 czerwca br. konkurs grantowy, służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (Działanie 2.8 PO WER). 

Celem konkursu grantowego jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kwota przeznaczona na konkurs grantowy wynosi 45 000 000 złotych. Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 000 000 zł w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień/dostosowań architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioskodawcami uprawnionymi do udziału w konkursie grantowym są następujące jednostki samorządu terytorialnego:

 • gminy
 • związki i porozumienia gmin
 • powiaty
 • związki i porozumienia powiatów

Nabór wniosków rozpoczęto 22 czerwca br. o godz. 8.00. Wnioski będzie można składać aż do 21 sierpnia 2020 r., do godz. 14:00.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie grantowym na stronie organizatora.

Konkurs "Rzeczy są dla ludzi"

O konkursie

W ramach konkursu możliwe będzie sfinansowanie badań nad zastosowaniem uniwersalnego projektowania w różnych obszarach, na przykład w architekturze, cyfryzacji, edukacji, transporcie. Badania te w szczególności powinny służyć zaprojektowaniu konkretnych produktów dostosowanych do szczególnych potrzeb ich użytkowników na przykład: mebli, sprzętu AGD, elementów inteligentnych budynków. Mogą one także dotyczyć zastosowania nowych technologii (na przykład aplikacji komputerowych) służących między innymi do alternatywnej komunikacji, geolokalizacji dostępnych miejsc, tras czy środków transportu.

W konkursie zaproponowano aż 23 tematy zidentyfikowane jako takie, w których mogą być prowadzane badania wpierające rozwój dostępności w wielu dziedzinach.  Finansowane będą projekty, obejmujące:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe

Warunkiem koniecznym jest, aby projekt obejmował przynajmniej prace rozwojowe. Alokacja na konkurs to 40 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 3 mln zł. Za realizację konkursu odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całość finansowana jest ze środków krajowych.

Szczegóły konkursu

Fundusze Europejskie dla dostępności

O konkursie

Nabór ofert na działania, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych.

Do składania ofert zapraszamy:partnerów gospodarczych i społecznychwłaściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

Uwaga! W konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami.

O jaką kwotę można wnioskować? Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez nas – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – naszych broszur, publikacji, roll-upów.Co sfinansujemy? Takie przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.

Sprawdź szczegóły konkursu wraz z dokumentacją!

Dostępny Samorząd

Ogłoszony przez MSWiA konkurs dotyczy wsparcia szkoleniowo - doradczego JST w zakresie dostępności.Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, których celem będzie wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania. Dodatkowym zadaniem będzie przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności oraz przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty 50 000 zł. Nabór wniosków rusza 11 maja 2020 roku (zmieniony został termin składania wniosków)

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły konkursu 

Dostępność - szansą na rozwój

Celem konkursu jest aktywizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych, czyli takich, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwi bądź ułatwi osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów lub usług na zasadzie równości z innymi. W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i doradczym - w tym zasad uniwersalnego projektowania.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły konkursu

Uczelnia dostępna II

NCBiR ogłasza drugą edycję konkursu Uczelnia dostępna II na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs pt. „Uczelnia dostępna II” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 ogłaszany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły konkursu

Badania na rynek - Dostępność Plus

Konkurs dedykowany jest dla MŚP, które chcą sfinansować wprowadzane na rynek innowacyjne produkty powstałe w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Wartość projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 euro. Nabór wniosków trwa od 25 marca do 12 maja 2020 roku (wydłużony termin składania wniosków)

Program

Program Inteligentny Rozwój

Szczegóły konkursu

Konkurs na innowacje społeczne ROPS Kraków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu „Inkubator Dostępności”.Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysł na innowacyjne rozwiązanie zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji. Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu zostaną dopracowane oraz przetestowane najlepsze rozwiązania. Na opracowanie i przetestowanie innowacji można otrzymać grant w wysokości do 100 tys. zł.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

O konkursie

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Ponadto, celem konkursu jest włączenie kwalifikacji „asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK, jak również przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. W ramach projektu beneficjent (Grantodawca) w otwartym naborze udzieli jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym i fizycznym będącym organami prowadzącymi szkoły/przedszkola, które posiadają oddziały ogólnodostępne, granty na zatrudnienie minimum 640 osób, wykonujących zadania asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sprawdź szczegóły konkursu

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (edycja 2019-2020)

O konkursie

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społeczno-kulturalnej. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła korzystać z pomocy wybranego przez siebie asystenta codziennie (w godzinach 7 - 22).

Nowy program uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ma dać osobom niepełnosprawnym szansę na pełniejszą niezależność oraz większe zaangażowanie w życie społeczne.

O środki na realizację usług asystenta mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty, w których istnieje potrzeba świadczenia usług asystenta).

Termin rozpoczęcia naboru w pierwszej edycji

Gmina/powiat składa wniosek/wnioski do właściwego wojewody – w terminie do dnia 22 października 2019 r. Program będzie realizowany od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Program

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020 

Sprawdź szczegóły konkursu

Konkurs "Projektowanie uniwersalne"

Konkurs skierowany jest do tych uczelni, które chcą wdrożyć do programu studiów zajęcia obejmujące projektowanie uniwersalne. Zajęcia te umożliwią studentom bliższe poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Termin rozpoczęcia naboru 

od 31 października 2019 r.

Sprawdź szczegóły konkursu

w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dostępność Plus w miastach  (zakończony I etap)

O konkursie

Konkurs skierowany był do 255 małych i średnich miast o najtrudniejszej sytuacji społecznej i gospodarczej. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie zrealizowanie kompleksowych projektów rozwojowych,  które przyczynią się do poprawy funkcjonowania samego miasta, a co za tym idzie poprawy sytuacji jego mieszkańców.

W ramach projektów możliwe będzie zaplanowanie działań, które pomogą między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, odpowiednio reagować na trendy demograficzne w tym potrzeby starzejącego się społeczeństwa, a także stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Jednym z obligatoryjnych elementów projektu w obszarze społecznym będzie wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus2018-2025.

Termin rozpoczęcia naboru

Przewidziano dwuetapową procedurę wyboru projektów.

Etap I : otwarty nabór zarysów projektów  i wybór ok. 50 miast - do 22 lipca 2019 do godz. 16:15

Etap II: wybór ok. 15 projektów do dofinansowania

Program

Program finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

Sprawdź szczegóły konkursu

„Szybka Ścieżka” Dostępność Plus (konkurs NCBiR 3/1.1.1/2019)

O konkursie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz środków na wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych projektów na rzecz dostępności - to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs dedykowany dla projektów zwiększających dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

Konkurs dla samorządów na poprawę dostępności usług publicznych

O konkursie

Jeszcze w tym roku planowane jest przyjęcie przez rząd Ustawy o dostępności. Ustawa przewiduje obowiązki dla podmiotów publicznych w zakresie zapewniania dostępności do informacji i usług - w szczególności dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Dlatego już teraz warto podjąć działania, które pozwolą dostosować się do jej wymogów.

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego daje szansą na sfinansowanie opracowania i wrażenia nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania urzędów w obszarze dostępności usług publicznych. W konkursie chodzi o usprawnienie sposobu obsługi klientów oraz komunikacji pracowników urzędów z klientami ze szczególnymi potrzebami. Mowa tu między innymi o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź kulach, osobach niewidomych i słabo widzących, głuchych oraz słabo słyszących jak również osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi, czy osobach starszych. Dzięki projektowi można uzyskać szkolenia i wiedzę na temat tego jak zapewnić dostępność w urzędzie czy jednostce organizacyjnej samorządu.

Należy pamiętać, że projekt musi zostać zrealizowany z partnerem zagranicznym z jednego z krajów UE.

Program

Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

Design dla przedsiębiorców - 1 edycja (konkurs PARP w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5)

O konkursie

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego (w tym zlecenie projektu wzorniczego), którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego, ulepszonego produktu nakierowanego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W efekcie mają powstać nowe lub znacząco ulepszone produkty – wyroby lub usługi, które przyczynią się do zwiększenia dostępności bądź zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przeznaczony dla MŚP spoza terytorium Polski Wschodniej (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Program

Program Inteligentny Rozwój

Konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności

O konkursie

Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Planowane jest utworzenie 3 ogólnopolskich tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw, udzielenie niezbędnej pomocy, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

Przestrzeń przyjaznej szkoły

O konkursie

Konkurs to pilotaż działania 9. 200 szkół bez barier Programu Dostępność Plus. 70 szkół otrzyma fundusze na przystosowanie się do wymogów dostępności na przykład: przeprowadzenie audytu dostępności w szkole, opracowanie indywidualnego planu poprawy dostępności oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie dostępności dla pracowników szkoły. Jednym z efektów konkursu będzie również opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

Dostępna uczelnia

O konkursie

Dostępna uczelnia to konkurs, w którym 45 uczelni otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami. Działania w konkursie nie obejmują tylko inwestycji w przebudowę infrastruktury uczelni (windy, podjazdy, oznaczenia), ale również  zakup i wyposażenie sal dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

Projekt "Samorząd bez barier"

O konkursie

MSWiA ogłasza nabór na partnera w ramach projektu "Samorząd bez barier". Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań o horyzontalnym charakterze dla poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania publiczne. W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności: podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie procedur związanych z obsługą klienta, koordynację polityk publicznych na rzecz dostępności poprzez przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: administracja.mswia.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” )

Sprawdź szczegóły konkursu

Program STABILNE ZATRUDNIENIE     

Konkurs organizowany przez PFRON pn. „Stażysta Plus” zostanie ogłoszony w ramach Modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.       Celem konkursu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, poprzez realizację staży zawodowych w organach administracji rządowej. Organizacja staży powierzona zostanie wybranym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym (adresatom Modułu II). Organizacje pozarządowe zobowiązane będą do przygotowania beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych) do odbywania stażu w administracji rządowej, nawiązania współpracy z organami administracji rządowej, które zadeklarują chęć przyjęcia osób niepełnosprawnych na staże zawodowe oraz do sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu zawodowego przez beneficjentów ostatecznych.      

Sprawdź szczegóły konkursu     

Badania na rynek (2 konkurs PARP poddziałanie 3.2.1)

O konkursie

W ramach konkursu można pozyskać środki finansowe, które będą przeznaczane na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Stworzone towary lub usługi powinny cechować się innowacyjnością i być nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli powinny przyczyniać się do zniesienia barier i zwiększania dostępności.

Termin rozpoczęcia naboru

30 sierpnia 2019 r.

Program

Program Inteligentny Rozwój 

Sprawdź szczegóły konkursu

Nabory w Programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O konkursach

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do programów MKiDN na rok 2020.Na liście naborów znajduje się także 9 programów, w których jeden z celów strategicznych dotyczy wsparcia dla zadań zapewniających dostępność do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Program

Program MKiDN

Sprawdź szczegóły konkursów

Projekty pozakonkursowe

Projekt pn. „Kultura bez barier” 

O projekcie

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Model zostanie przygotowany przez lidera projektu, tj. PFRON, przy wsparciu partnerów krajowych, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Kultury bez Barier oraz zagranicznego, tj. niemieckiego Centrum Kompetencji w zakresie kreatywnego starzenia się i sztuki włączającej.

Model będzie zawierał usystematyzowany zestaw praktycznych rozwiązań obejmujących ujednolicone podejście metodologiczne, rekomendacje praktyczne konkretnych rozwiązań oraz metody działań służących monitorowaniu i ocenie stopnia realizacji działań instytucji w obszarze dostępności. Zostanie przetestowany poprzez wyłonienie w trybie konkursowym ok. 100 instytucji kultury. Dalej, po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różne instytucje sektora kultury w Polsce.  

Projekt pn. „Kultura bez barier”realizowany będzie w latach 2021-2023. Wartość projektu wynosi 25 119 600,00 zł (kwota dofinansowania).

Termin rozpoczęcia projektu

I kwartał 2021 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Dostępność Plus dla zdrowia

O projekcie

Dzięki pozyskanym grantom, wybrane  placówki POZ będą mogły zadbać o poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej oraz organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. To te właśnie osoby korzystają zwłaszcza z usług zdrowotnych, stąd sprawą priorytetową jest podejmowanie działań, które ułatwią dostęp do tych usług tej grupie osób.

Wsparcie otrzyma około 125 placówek POZ. Na ten cel przeznaczono 80 mln. zł.

Termin rozpoczęcia projektu

III kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły

aPSYstent

O projekcie

aPSYstent to projekt, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dla osób niewidzących właściwie wyszkolony pies przewodnik jest cenniejszy niż tysiąc oznaczeń i udogodnień. W Polsce przygotowanych psów przewodników jest jednak bardzo mało między innymi dlatego że brakuje profesjonalnej kary trenerskiej. W projekcie przygotujemy trenerów, wypracujemy standardy tresury oraz stworzymy propozycje ram prawnych dla finansowania szkolenia i utrzymania psów w przyszłości.

Termin rozpoczęcia projektu

II kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły